Projecten

Filter items
Meetnetten Vlaamse Milieumaatschappij

Meetnetten Vlaamse Milieumaatschappij

Initiatiefnemer(s): 

Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)

Dit project omvat drie innovatieve deelprojecten die noodzakelijk zijn om de meetnetten aan te passen aan de snel evoluerende vereisten in het werkveld.
Meten van deformaties bij bruggen via INSAR

Meten van deformaties bij bruggen via INSAR

Initiatiefnemer(s): 

MOW

Met behulp van radar satellietbeelden kunnen theoretisch verplaatsingen tot op millimeterniveau vastgesteld worden door het meten van faseverschillen tussen opeenvolgende beelden. Dit gebeurt aan de hand van een INSAR analyse. Het doel van het project is om na te gaan of INSAR kan ingezet worden in het dagelijks beheer van bruggen en om te onderzoeken welk type satellieten en analyse hiervoor best geschikt zijn.
Mobipunt Service Aanbestedingstool (MSA)

Mobipunt Service Aanbestedingstool (MSA)

Initiatiefnemer(s): 

Smart Region Limburg (S-Lim)

Het doel van dit PIO-project is de ontwikkeling van een digitaal platform waar vraag naar en aanbod van deelmobiliteit en aanverwante diensten worden samengebracht, en waarbij deze markt ook voldoende open en dynamisch kan worden gehouden.
Mozaïek Ondernemersvorming

Mozaïek Ondernemersvorming

Initiatiefnemer(s): 

Syntra Vlaanderen

Het aanbod aan ondernemersvorming in Vlaanderen is op dit ogenblik erg versnipperd. Het project wil een tool ontwikkelen om potentiële, startende en actieve ondernemers een overzicht aan te reiken van het actuele en complete aanbod ondernemersvorming in Vlaanderen.
Multi Veiligheids- en CommunicatiePlatform (MVCP)

Multi Veiligheids- en CommunicatiePlatform (MVCP)

Initiatiefnemer(s): 

Digipolis en Brandweer Zone Antwerpen (BZA)

Het doel van dit PIO-project is de ontwikkeling van een open IT-architectuur om allerhande relevante data die bij hulpinterventies worden verzameld onmiddellijk beschikbaar te stellen aan alle betrokken interventieteams voor (snelle) raadpleging en voor integratie in hun eigen systemen.
Nachtlawaai verminderen d.m.v. technologie en nudging

Nachtlawaai verminderen d.m.v. technologie en nudging

Initiatiefnemer(s): 

Stad Leuven

De Naamsestraat in Leuven zal fungeren als een living lab om ervaring op te doen met het inzetten van nudging technieken met real time aansturing op basis van gerichte data captatie om de problemen van nachtlawaai aan te pakken.
Network of Information & Technology Skills (NoITS)

Network of Information & Technology Skills (NoITS)

Initiatiefnemer(s): 

V-ICT-OR

Met dit PIO-project wil V-ICT-OR de nood aan IT-profielen bij lokale besturen lenigen door een digitaal platform te laten ontwikkelen waarop, steeds conform de overheidsopdrachtenwetgeving (gelijkheid, mededinging en transparantie), de vraag en het aanbod elkaar kunnen ontmoeten.
NXTMobility Incentives

NXTMobility Incentives

Initiatiefnemer(s): 

Stad Antwerpen en Digipolis

Dit PIO-project beoogt de opzet van een platform waarmee incentives om mobiliteitsgedrag (van bedrijven en burgers) aan te passen snel en efficiënt kunnen worden gedigitaliseerd, beheerd, opgevolgd en verwerkt. Het beoogde (open) platform moet incentives die gedragsverandering op vlak van mobiliteit stimuleren centraal beschikbaar maken voor zowel overheden als mobiliteitsdienstenaanbieders, en op die manier ook het beheer (m.i.v. toekenning), de opvolging en de validatie van de incentives vereenvoudigen.
NXTMobility Manager

NXTMobility Manager

Initiatiefnemer(s): 

Stad Antwerpen en Digipolis

Momenteel is het voor zowel overheden als dienstenaanbieders en mobiliteitsgebruikers moeilijk om inzichten te bekomen in het gebruik en de impact van alle (nieuwe) mobiliteitsoplossingen. Het met dit PIO-project beoogde MultiModal Mobility Manager (M4)-platform, dat de mobiliteitsuitdagingen vanuit een overheidsperspectief benadert en integreert met de verschillende platformen/diensten die een overheid moeten ondersteunen (rapportering door de dienstenaanbieders, monitoring, handhaving, integratie, modellering, etc.), moet hen hierbij helpen.
NXTMobility Werven

NXTMobility Werven

Initiatiefnemer(s): 

Stad Antwerpen en Digipolis

Met dit PIO-project beogen de initiatiefnemers de ontwikkeling van een tool om informatie over werven en inname van het openbaar domein op een efficiëntere manier in te geven, door te geven en te onderhouden.
Ontwikkeling van een Optimo huisvuilwagen

Ontwikkeling van een Optimo huisvuilwagen

Initiatiefnemer(s): 

OV Limburg.net

Het simultaan ophalen van verschillende gescheiden afvalfracties in één transport blijkt duurzamer en financieel interessanter. Eén technisch probleem: huisvuilwagens kunnen maar beperkt persen, want de zakken mogen niet scheuren. Dit project doet onderzoek rond het ontwerp van beladingssystemen (of logistieke alternatieven).
Opruiming gedumpte oorlogsmunitie in de Noordzee

Opruiming gedumpte oorlogsmunitie in de Noordzee

Initiatiefnemer(s): 

Vlaamse overheid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW), afdeling Maritieme Toegang

De zandbank 'De Paardenmarkt', gelegen in de Noordzee op ongeveer 1,5 kilometer van de kust van Knokke, bevat gedumpte munitie (vooral) uit WO I. Maritieme Toegang wil innovatieve methodes testen om deze munitiestortplaats veilig op te ruimen.
Onderzoek naar opschaling van circulaire demonteerbare bouwsystemen via tijdelijk (her)gebruik in leegstaande gebouwen.

Opschaling van circulaire demonteerbare bouwsystemen via tijdelijk (her)gebruik in leegstaande gebouwen.

Initiatiefnemer(s): 

OVAM

De ambitie van het onderzoek is om aan te tonen dat een circulaire benadering van de tijdelijke inrichting van gebouwen a.d.h.v. modulaire bouwsystemen een ecologische, economisch/financiële én een maatschappelijke meerwaarde biedt.
Optimalisatie nauwkeurigheid testbassin van de nieuwe sleeptank

Optimalisatie nauwkeurigheid testbassin van de nieuwe sleeptank

Initiatiefnemer(s): 

Eigen Vermogen Flanders Hydraulics

Het project beoogt de bouw van een innovatieve sleeptank en het optimaliseren van de opbouw van de afwerklaag die zal worden aangebracht op bodem en zijwanden voor het Waterbouwkundig Laboratorium. Deze afwerklaag zorgt ervoor dat de geometrische tolerantie op de doorsnede van de sleeptank binnen de millimeter wordt gebracht.
Overheidsbrede beleidsinformatie via datavirtualisatie (toegepast op ondernemings- en subsidiegegevens)

Overheidsbrede beleidsinformatie via datavirtualisatie (toegepast op ondernemings- en subsidiegegevens)

Initiatiefnemer(s): 

Agentschap Informatie Vlaanderen

Welke subsidies heeft sector X in het kader van thema Y de afgelopen 3 jaar van de Vlaamse overheid gekregen? Hoeveel bedrijven komen in gemeente X in aanmerking voor de KMO-portefeuille? Dergelijke vragen worden regelmatig gesteld en zijn moeilijk te beantwoorden. Informatie Vlaanderen wil via dit project onderzoeken of de innovatieve technologie ‘datavirtualisatie’ een oplossing biedt voor deze uitdagingen.
Predictief onderhoud op sluisdeuren door middel van artificiële intelligentie (AI)

Predictief onderhoud op sluisdeuren door middel van AI

Initiatiefnemer(s): 

Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW)

Op basis van artificiële intelligentie (AI) en eventueel bijkomend te verzamelen data wil men relevante en voorspellende variabelen definiëren zodat men automatische waarschuwingen kan genereren over de noodzaak aan onderhoud bij sluizen.
Quickscan Organisatie

Quickscan Organisaties

Initiatiefnemer(s): 

Departement Cultuur, Jeugd en Media (CJM)

De te ontwikkelen tool maakt het mogelijk de zakelijke beoordeling en de ontvankelijkheid van subsidieaanvragen te automatiseren en de tijdsinvestering voor de aanvrager en de beoordelaars te reduceren.
Monitoring en analyse van vraag naar en aanbod binnen duaal leren

RadarDuaal: Platform voor Duaal Leren

Initiatiefnemer(s): 

Vlaams Agentschap voor ondernemingsvorming SYNTRA Vlaanderen

Het project wil een systeem ontwikkelen om de vraag en het aanbod aan leerwerkplekken te monitoren. Daarnaast moet een analyse-tool ontwikkeld worden, die nagaat welke factoren van werkplekleren een succes maken en welke hierop een negatieve invloed hebben.

Registratiesysteem rondtrekkende woonwagenbewoners

Initiatiefnemer(s): 

Agentschap Binnenlands Bestuur, Afd. Gelijke kansen, Integratie en Inburgering

Rondtrekkende woonwagenbewoners zijn een kwetsbare doelgroep, die van dienst­en hulpverlening en onderwijspartners een proactieve en outreachende aanpak vergt. Dienst-­en hulpverleners kunnen dit realiseren door gecoördineerde samenwerking van provinciale en lokale besturen, lokale en regionale zorg-­en welzijnsdiensten, scholen en onderwijspartners,… Om deze samenwerking mogelijk te maken ontbreekt het de verschillende Vlaamse beleidsdomeinen echter aan overzichtelijke en accurate informatie.
Ruimtelijke overheidsprojecten in Augmented en Virtual Reality

Ruimtelijke overheidsprojecten in Augmented en Virtual Reality

Initiatiefnemer(s): 

Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) en Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW)

Grootschalige wegenwerken, stadsontwikkelingsprojecten, natuurinrichtingen zijn niet gemakkelijk op papier of in 2D-beelden te vatten. Met de nieuwste technieken van Augmented en Virtual Reality (AR en VR) kan de burger letterlijk ín het ontwerp stappen en de toekomstplannen virtueel zien, horen en beleven.

Pagina's