Projecten

Filter items

Registratiesysteem rondtrekkende woonwagenbewoners

Initiatiefnemer(s): 

Agentschap Binnenlands Bestuur, Afd. Gelijke kansen, Integratie en Inburgering

Rondtrekkende woonwagenbewoners zijn een kwetsbare doelgroep, die van dienst­en hulpverlening en onderwijspartners een proactieve en outreachende aanpak vergt. Dienst-­en hulpverleners kunnen dit realiseren door gecoördineerde samenwerking van provinciale en lokale besturen, lokale en regionale zorg-­en welzijnsdiensten, scholen en onderwijspartners,… Om deze samenwerking mogelijk te maken ontbreekt het de verschillende Vlaamse beleidsdomeinen echter aan overzichtelijke en accurate informatie.
Hergebruik van bouwmaterialen in overheidsopdrachten stimuleren

Hergebruik van bouwmaterialen stimuleren

Initiatiefnemer(s): 

Het Facilitair Bedrijf

Het hergebruik van bouwmaterialen is in de context van overheidsopdrachten een probleem. Met dit project wil Het Facilitair Bedrijf komen tot realistische ambities voor hergebruik van materiaal in overheidsopdrachten voor werken.
Elsa – door AI ondersteunde strooibeslissingen

Elsa – door AI ondersteunde strooibeslissingen

Initiatiefnemer(s): 

AWV (Agentschap Wegen en Verkeer)

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) is verantwoordelijk voor de bestrijding van gladheid op de Vlaamse wegen in eigen beheer. Het wil door fysische regels en machine learning technieken te combineren een systeem laten ontwikkelen dat de districtsmedewerkers kan ondersteunen bij hun strooikeuze en tot meer uniforme strooibeslissingen kan leiden over de districten heen.
Iedere leerkracht op zijn plaats

Iedere leerkracht op zijn plaats

Initiatiefnemer(s): 

Stedelijk Onderwijs Antwerpen en Digipolis

Elk jaar wordt in elke school de puzzel gelegd om de juiste leerkrachten met de juiste talenten op de juiste plaats in de organisatie in te plannen. Dit is een complexe oefening die veel tijd vraagt. Het project wil een planningsplatform laten uitwerken dat elke directeur in staat stelt om de opdrachtenverdeling te professionaliseren en te optimaliseren, rekening houdend met de profielen, talenten en wensen van de leerkrachten enerzijds en de noden van de organisaties anderzijds.
Smart Sporting Cities

Smart Sporting Cities

Initiatiefnemer(s): 

Sport Vlaanderen en Stad Leuven 

Met dit project willen Sport Vlaanderen en de Stad Leuven de dataverzameling en kennisontwikkeling over sport en bewegen op lokale schaal optimaliseren met behulp van Internet-of-things-toepassingen.
Mobipunt Service Aanbestedingstool (MSA)

Mobipunt Service Aanbestedingstool (MSA)

Initiatiefnemer(s): 

Smart Region Limburg (S-Lim)

Het doel van dit PIO-project is de ontwikkeling van een digitaal platform waar vraag naar en aanbod van deelmobiliteit en aanverwante diensten worden samengebracht, en waarbij deze markt ook voldoende open en dynamisch kan worden gehouden.
Multi Veiligheids- en CommunicatiePlatform (MVCP)

Multi Veiligheids- en CommunicatiePlatform (MVCP)

Initiatiefnemer(s): 

Digipolis en Brandweer Zone Antwerpen (BZA)

Het doel van dit PIO-project is de ontwikkeling van een open IT-architectuur om allerhande relevante data die bij hulpinterventies worden verzameld onmiddellijk beschikbaar te stellen aan alle betrokken interventieteams voor (snelle) raadpleging en voor integratie in hun eigen systemen.
Slimme luier wearable

Slimme luier wearable

Initiatiefnemer(s): 

Departement Onderwijs en Kind en Gezin

Dit project wil een technologisch hulpmiddel zoeken om ouders, kinderverzorgers en overige begeleiders te helpen in het zindelijkheidsproces van peuters en kleuters. De leeftijd waarop kinderen zindelijk worden is de laatste jaren verhoogd, onder meer door het gebruik van comfortabele wegwerpluiers.
Incontinentiezorg 2.0

Incontinentiezorg 2.0

Initiatiefnemer(s): 

vzw Zorg-Saam ZKJ 

Met dit project wil de vzw Zorg-Saam ZKJ een oplossing laten ontwikkelen en uittesten om in de residentiële ouderenzorg meer comfort te bieden aan bewoners die last hebben van incontinentie. Tegelijk kan een dergelijke oplossing een belangrijke tijdswinst realiseren voor de verzorgers.
CO2 neutrale, circulaire betonreceptuur voor duurzame sleufsilo’s in landbouw

Circulaire en duurzame sleufsilo's

Initiatiefnemer(s): 

ILVO 

In de landbouw gebruikt men betonnen sleufsilo’s om ruwvoeder in te kuilen. Traditioneel bouwt men deze silo’s in beton met cement om weerstand te bieden tegen zure silosappen. De milieu-impact van deze cement en beton is erg aanzienlijk. ILVO gaat op zoek naar een milieuvriendelijker alternatief.
VertiHydro - Verticale hydro-installaties voor optimaal ruimtegebruik in de serre

VertiHydro - Verticale hydro-installaties voor optimaal ruimtegebruik in de serre

Initiatiefnemer(s): 

Inagro vzw

Het project beoogt het rendement te verhogen van glastuinbouwserres door in te zetten op telen in de hoogte en meervoudig ruimtegebruik, de zgn. verticale glastuinbouw.
Digitale Mechelenbon

Digitale Mechelenbon

Initiatiefnemer(s): 

Stad Mechelen

De Mechelenbon is een geschenkbon waarmee de begunstigden diensten en producten kunnen aankopen bij de 200 Mechelse handelaren die aangesloten zijn bij het systeem. Met dit project wil de Stad Mechelen komen tot een digitalisering of automatisering van haar Mechelenbon.
Slimme fonteinen

Slimme fonteinen

Initiatiefnemer(s): 

Stad Antwerpen/AG VESPA en Digipolis

Door het inbouwen van sensoren en intelligente sturingen in elke fontein moet het haalbaar zijn om het waterverbruik van de 47 fonteinen in het beheer van de Stad Antwerpen te reduceren, het onderhoud te standaardiseren en manuele interventies te beperken door het pro-actief opsporen van defecten.
Optimalisatie nauwkeurigheid testbassin van de nieuwe sleeptank

Optimalisatie nauwkeurigheid testbassin van de nieuwe sleeptank

Initiatiefnemer(s): 

Eigen Vermogen Flanders Hydraulics

Het project beoogt de bouw van een innovatieve sleeptank en het optimaliseren van de opbouw van de afwerklaag die zal worden aangebracht op bodem en zijwanden voor het Waterbouwkundig Laboratorium. Deze afwerklaag zorgt ervoor dat de geometrische tolerantie op de doorsnede van de sleeptank binnen de millimeter wordt gebracht.
Golfgoot voor geavanceerd onderzoek naar de invloed van golven op onze kustverdediging

Golfgoot voor geavanceerd onderzoek naar de invloed van golven op onze kustverdediging

Initiatiefnemer(s): 

Departement Mobiliteit en Openbare Werken - Afdeling Waterbouwkundig Laboratorium

Om de effecten van golven aan onze kust te onderzoeken gebruikt men een “golfgoot” om theoretische berekeningen en modellen te verifiëren op schaalmodellen. Het project beoogt de bouw van een nieuwe goot met als doel een hogere precisie in de metingen te bekomen, state-of-the-art metingen met lasers en camera’s alsook proeven automatisch te laten uitvoeren.
CATE – Continuous Auditing based on Techn(olog)ical Evolution and Data Mining

CATE - Continuous Auditing based on Technological Evolution and Data Mining

Initiatiefnemer(s): 

Vlaamse Auditautoriteit Europese Structuurfondsen

Dit project wil het auditproces van projecten die via Europese structuurfondsen en Vlaamse cofinanciering worden gesubsidieerd methodologisch én technologisch herdenken. Doelstellingen zijn: een grotere zekerheid, aan lagere kost, binnen een kortere termijn met grotere meerwaarde en minder verlies aan (Europese) middelen.
Fast Forward

Fast Forward

Initiatiefnemer(s): 

Stad Antwerpen

Het project wil een innovatieve oplossing ontwikkelen voor twee aspecten van verkeersregelingen aan kruispunten: prioritaire voertuigen (van de brandweer) vlotter door het verkeer laten rijden en groen geven aan verkeerslichten zodat er minder risico’s zijn op aanrijdingen, en de doorstroming van het openbaar vervoer (bus) van De Lijn verbeteren.

Klimaatneutrale stal voor pluimvee-onderzoek

Initiatiefnemer(s): 

ILVO

Het project beoogt de bouw van een nieuwe proefaccommodatie voor pluimveeonderzoek. Naast de gebruikelijke vereisten voor deze accommodatie, wenst men deze stal ook klimaat­en energieneutraal te bouwen. De klimaat­en energieneutrale stal dient als demostal ter inspiratie en voorbeeld voor de pluimveesector.
Meten van deformaties bij bruggen via INSAR

Meten van deformaties bij bruggen via INSAR

Initiatiefnemer(s): 

MOW

Met behulp van radar satellietbeelden kunnen theoretisch verplaatsingen tot op millimeterniveau vastgesteld worden door het meten van faseverschillen tussen opeenvolgende beelden. Dit gebeurt aan de hand van een INSAR analyse. Het doel van het project is om na te gaan of INSAR kan ingezet worden in het dagelijks beheer van bruggen en om te onderzoeken welk type satellietbeelden en analyse hiervoor best geschikt zijn.
Predictief onderhoud op sluisdeuren

Predictief onderhoud op sluisdeuren

Initiatiefnemer(s): 

Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW)

MOW wil de sluis van Evergem uitrusten met sensoren om aldus bijkomende data te verzamelen. Samen met reeds beschikbare data kunnen die dan leiden tot het definiëren van een model met voorspellende variabelen over de noodzaak aan onderhoud bij sluizen, dat gekoppeld kan worden aan een waarschuwingssysteem.

Pagina's