Projecten

Filter items
1700 ondersteund door Artificiële Intelligentie

1700 ondersteund door Artificiële Intelligentie

Initiatiefnemer(s): 

Informatie Vlaanderen

Dit project wil de werking van de Vlaamse Infolijn optimaliseren met behulp van Artificiële Intelligentie (AI). Op die manier kunnen de antwoorden sneller, adequater en ook ‘automatischer’ worden gesuggereerd aan de antwoordverstrekker, ongeacht het gekozen communicatiekanaal (mondeling of schriftelijk).

Aanmaak en beheer van semantische OTL-relaties

Initiatiefnemer(s): 

Agentschap Wegen en Verkeer (AWV)

Met dit PIO-project beoogt het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) van de Vlaamse overheid de ontwikkeling van een tool voor het inwinnen en beheren van semantische OTL-relaties. Die relaties vormen een essentieel onderdeel van de data over haar weginfrastructuurobjecten (of 'assets') die AWV via het gebruik van de ObjectTypenBibliotheek (OTL) wil verzamelen.
Afstandstolkendienstverlening

Afstandstolkendienstverlening

Initiatiefnemer(s): 

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

Doel van het project is dat de dove gebruikers iedereen telefonisch kunnen bereiken (bv. nooddiensten…) en dat ze door iedereen kunnen gebeld worden (bv. collega’s, dokter…) in een door hen gewenste taal en communicatiemodus en met bescherming van de eigen privacy.
AI-platform voor agrovoedingstoepassingen van veld tot vork

AI-platform voor agrovoedingstoepassingen van veld tot vork

Initiatiefnemer(s): 

ILVO

Momenteel beschikt ILVO via zijn living labs, de food pilot, serres, laboratoria en testopstellingen over enorme datastromen afkomstig uit IOT sensors, uit camera’s op machines en drones, uit satellieten en analyseapparatuur. Deze datastromen geraken op dit moment onvoldoende snel verwerkt waardoor er potentieel interessante informatie verloren gaat. ILVO wil de door haar gegenereerde data beter gaan benutten door een innovatief platform te ontwikkelen.
Alternative Use of Imaging Systems through Artificial Intelligence (ALTRUIS)

Alternative Use of Imaging Systems through Artificial Intelligence (ALTRUIS)

Initiatiefnemer(s): 

Digipolis

Met dit PIO-project wil Digipolis mee de mobiliteitsuitdagingen in en rond de stad Antwerpen aanpakken door het alternatief gebruiken van camerabeelden en het inzetten van Artificiële Intelligentie (AI).
App voor gezonde voeding

App voor gezonde voeding

Initiatiefnemer(s): 

Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid  en Vlaams Instituut Gezond Leven

De Vlaming eet niet gezond. De ontwikkeling van een applicatie maakt deel uit van een ruimer pakket preventieve maatregelen om hier iets aan te veranderen.
App voor (Nederlands) laagtaalvaardige medewerkers

App voor (Nederlands) laagtaalvaardige medewerkers

Initiatiefnemer(s): 

Stad Antwerpen

Met dit PIO-project wil de stad Antwerpen de Nederlandse taalvaardigheid van haar (anderstalige) laagtaalvaardige medewerkers aanscherpen om op die manier de ‘talige’ en ook de ‘digitale’ kloof te overbruggen. Hiervoor wordt een taalapp op de smartphone ontwikkeld waarmee laagtaalvaardige medewerkers kunnen oefenen op spreken, schrijven, lezen en luisteren in/van het Nederlands.
Beoordelingskader voor alternatieve brandveiligheidsmaatregelen

Beoordelingskader voor alternatieve brandveiligheidsmaatregelen

Initiatiefnemer(s): 

Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (WVG) en Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA)

Er bestaan reeds heel wat alternatieve technologieën op het vlak van brandveiligheid in gebouwen. Deze alternatieve technologieën kunnen echter niet ingezet worden in bestaande en nieuwe zorggebouwen omdat hun doelmatigheid onvoldoende gekend is. Daarnaast ontbreekt ook een regelgevend kader.

Bermgras als grondstof voor de productie van papier

Initiatiefnemer(s): 

Vlaamse Waterweg NV

Er is een sterk toegenomen vraag naar oud papier en tegelijk een toenemende schaarste van de grondstoffen voor papier. Het project wil tegemoetkomen aan deze nood door bermgras als grondstof voor de papierproductie in te zetten.
Blended opvoedingsondersteuning via een online platform

Blended opvoedingsondersteuning via een online platform

Initiatiefnemer(s): 

Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning De Schommel

CKG De Schommel wil een online startpunt en ontmoetingsplek ontwikkelen voor iedereen met vragen rond opgroeien en opvoeden. Een ‘warme chatbot’ zou ouders kunnen begeleiden in hun zoektocht naar informatie en ouders kunnen, als ze dat wensen, ook in contact komen met andere ouders of een hulpverlener
Blockchain on the Move (BotM)

Blockchain on the Move (BotM)

Initiatiefnemer(s): 

Vlaamse overheid (agentschappen Informatie Vlaanderen en Het Facilitair Bedrijf), Stad Antwerpen (Dienst Innovatie en Technologie), Digipolis en V-ICT-OR

De initiatiefnemers van 'Blockchain on the Move (BotM)' willen via Blockchaintechnologie de burger een 'Zelfbeheerde Identiteit' of 'Self-Sovereign Identity (SSI)' aanreiken die hij kan gebruiken in zijn interactie met overheden, andere (publieke) organisaties of ondernemingen. Verder willen de BotM-initiatiefnemers het concept 'digitale kluis voor burgers' uitwerken waarbinnen de burger met zijn SSI zijn gegevens zelf kan beheren en er toegang toe kan verlenen aan derden.
Book a Place

Book a Place

Initiatiefnemer(s): 

Muntpunt

Muntpunt wil op basis van ‘realtime and presence based’ technologie een oplossing laten ontwikkelen die een duidelijk overzicht geeft (via smartphone, tablet, computer of een infokiosk aan de ingang) welke van de 300 studieplaatsen op dat ogenblik beschikbaar zijn. De oplossing zal ook de mogelijkheid hebben om een studieplek te reserveren en na te gaan wanneer een bezette plek opnieuw vrijkomt.
Bouw en implementatie van een mobiele beroerte-behandelingseenheid

Bouw en implementatie van een mobiele beroerte-behandelingseenheid

Initiatiefnemer(s): 

UZ Leuven

UZLeuven wenst met dit project de bouw en implementatie van een volwaardige ambulance uitgerust met CT scan en audio-videoconnectiviteit uit te voeren en te valideren. Aangezien door het transport van de patiënt naar een ziekenhuis uitgerust met CT scan veel tijd verloren gaat, kan potentieel veel tijd gewonnen worden door een CT scan bij de patiënt thuis uit te voeren.
BuyIT Public (gezamenlijk digitaal aankoopplatform)

BuyIT Public (gezamenlijk digitaal aankoopplatform)

Initiatiefnemer(s): 

V-ICT-OR

Met dit PIO-project wil V-ICT-OR een digitaal platform ontwikkelen dat lokale besturen moet toelaten om, conform de overheidsopdrachtenwetgeving (gelijkheid, mededinging en transparantie), hun IT-aankopen op een snelle manier te lanceren en af te ronden.

Capsat: Informatie uit satellietbeelden voor een beter landbouwbeleid in Vlaanderen en Europa

Initiatiefnemer(s): 

Departement Landbouw en Visserij (L&V)

Het departement Landbouw en Visserij houdt via steekproeven op het terrein toezicht op de correcte en tijdige uitvoering van beleidsmaatregelen. Hoge-resolutiebeelden van diverse satellieten kunnen sneller de juiste informatie in kaart brengen.
CATE – Continuous Auditing based on Techn(olog)ical Evolution and Data Mining

CATE - Continuous Auditing based on Technological Evolution and Data Mining

Initiatiefnemer(s): 

Vlaamse Auditautoriteit Europese Structuurfondsen

Dit project wil het auditproces van projecten die via Europese structuurfondsen en Vlaamse cofinanciering worden gesubsidieerd methodologisch én technologisch herdenken. Doelstellingen zijn: een grotere zekerheid, aan lagere kost, binnen een kortere termijn met grotere meerwaarde en minder verlies aan (Europese) middelen.
CO2 neutrale, circulaire betonreceptuur voor duurzame sleufsilo’s in landbouw

Circulaire en duurzame sleufsilo's

Initiatiefnemer(s): 

ILVO 

In de landbouw gebruikt men betonnen sleufsilo’s om ruwvoeder in te kuilen. Traditioneel bouwt men deze silo’s in beton met cement om weerstand te bieden tegen zure silosappen. De milieu-impact van deze cement en beton is erg aanzienlijk. ILVO gaat op zoek naar een milieuvriendelijker alternatief.
Ontwikkeling van een conceptueel hydraulisch model voor de stad Antwerpen

Conceptueel hydraulisch model voor stad Antwerpen

Initiatiefnemer(s): 

Stad Antwerpen i.s.m. Aquafin

Het project zal een conceptueel hydraulisch model opstellen voor de stad Antwerpen. Daarbij wordt de waterinfrastructuur vereenvoudigd tot de essentie. Zo’n model is sneller en daardoor beter te hanteren, en neemt de ruimtelijke component mee in overweging. Planners en ontwerpers zullen dus sneller een aantal zaken hydraulisch kunnen aftoetsen. Water wordt zo van in het begin meegenomen in elk plan­en ontwerpproces.
Crossmediaal meetsysteem

Crossmediaal meetsysteem

Initiatiefnemer(s): 

VRT

De ambitie van dit project is om een geavanceerd crossmediaal meetsyteem te bouwen dat een brug slaat tussen traditioneel gebruikersonderzoek en de analytics aanpak voor digitale media.

Digitaal netwerkplatform op maat van de sportgemeenschap

Initiatiefnemer(s): 

Sport Vlaanderen 

Sport Vlaanderen wil een online platform met bijhorende app ontwikkelen, complementair aan al bestaande apps die mensen stimuleren om meer te bewegen, versterkt met een offline beleidsmethodiek en -strategie voor de partners van Sport Vlaanderen om het gebruik van dit platform in hun dagelijkse werking te integreren.

Pagina's