Thematische oproep 2020

Filter items

Circulaire economie en energietransitie

Voor de Vlaamse Regering zijn 'circulaire economie’ en ‘energietransitie’ prioritaire transversale thema’s.

De Vlaamse Regering keurde op 9 december 2019 het Vlaams Energie- en Klimaatplan 2021-2030 goed. 

Daarom willen we ook vanuit het PIO de Vlaamse overheden en publieke organisaties stimuleren om in te zetten op deze thema's en wijden we hier in 2020 een aparte thematische oproep aan die we in nauwe samenwerking met alle relevante Vlaamse actoren lanceren. 

Heb je een idee om via een overheidsopdracht innovatieve oplossingen te laten ontwikkelen en valideren, die kunnen bijdragen tot een 'circulaire economie' en 'duurzame energietransitie' in Vlaanderen, dan is deze oproep iets voor jou.

Circulaire Economie

Hiermee beogen we projecten gericht op minder gebruik van primaire hulpbronnen (zoals fossiele grondstoffen, water en ruimte) bij het voorzien in onze behoeften voor voeding, huisvesting, transport, comfort, communicatie, gezondheid, …

De projecten doen dit door diensten zo te organiseren dat:

  • minder primaire hulpbronnen nodig zijn (dematerialisatie),
  • producten langer meegaan,
  • materialen en water beter in de kringloop gehouden worden door hergebruik en recyclage,
  • en door van bij de start van het ontwerp van producten, het gebruik van primaire hulpbronnen te vervangen door materialen en grondstoffen die over de hele kringloop en in meerdere cycli minder milieu-impact veroorzaken.

Energietransitie

Hiermee beogen we projecten die bijdragen tot één van volgende doelen:

  • een verhoging van de energie-efficiëntie,
  • meer hernieuwbare energie,
  • een meer flexibel energiesysteem,
  • tot een doordachte innovatiestrategie met betrekking tot energie.

De projecten mogen geen ongewenste neveneffecten genereren die ingaan tegen het concept van duurzaamheid.

Moest je project toch niet binnen deze twee thema's vallen, kan je het indienen in onze open oproep

PIO-principes

Om voor PIO in aanmerking te komen, moeten de circulaire of energieprojecten uiteraard ook voldoende innovatief en relevant zijn. PIO kan zijn middelen niet inzetten voor de aankoop van kant-en-klare oplossingen die commercieel beschikbaar zijn. 

Innovatie definiëren we als de toepassing van nieuwe, of aanzienlijk verbeterde producten, diensten of processen, met inbegrip van business-innovatie (bijv. ontwikkeling van nieuwe financiële modellen en financieringsvormen,…), organisatorische of procesinnovatie, en sociale innovatie. Technologie kan een belangrijke rol spelen, maar het hoeft niet. 

Centraal in een PIO-project staat het verwerven van nieuwe inzichten en kennis bij het ontwikkelen of valideren van innovatieve oplossingen. Elk project moet een element van uitdaging of risico in zich dragen. 

Wat biedt PIO?

Het Programma Innovatieve Overheidsopdrachten biedt de geselecteerde projecten begeleiding en cofinanciering om via een overheidsopdracht innovatieve oplossingen te laten ontwikkelen en valideren.

Voor het inhuren van externe expertise om behoefteanalyses en marktconsultaties te organiseren ter voorbereiding van de aankoop, voorzien we zoals gebruikelijk een bedrag van ca. 30.000 euro.

Specifiek voor de circulaire en energieprojecten (anders dan bij de open oproep) voorzien we ook PIO-middelen voor haalbaarheidsstudies die het innovatieproject voorafgaan. Projecten in circulaire economie en energietransitie kennen vaak een complexe context met diverse stakeholders en een sterk regelgevend kader. Beter inzicht in de technische, organisatorische, regelgevende of financiële randvoorwaarden kunnen de haalbaarheid van het project sterk verbeteren.

Voor de ontwikkeling of validering van de innovatieve oplossing zelf is er een cofinanciering van 50% van de kost van de aanbesteding voorzien, begrensd tot ongeveer 1 miljoen euro cofinanciering per project.  

Hoe een aanvraag indienen?

Je maakt gebruik van het aanvraagsjabloon hieronder en bezorgt dat ingevuld in pdf-formaat aan het PIO-team via mail naar pio@vlaanderen.be. De uiterste indiendatum is dinsdag 15 december 2020 (14.00u).

Bestand pio_thematischeoproep2020_aanvraagsjabloon.docx

Reserveer ook alvast tijd in je agenda voor de mondelinge toelichting van je aanvraag aan een jury van experten. De toelichtingen gaan door op woensdag en donderdag 20 en 21 januari 2021.

Hoe beoordeelt PIO de aanvragen?

Het Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) beoordeelt de aanvragen en geeft advies aan de PIO-projectleider die beslist over de selectie van de projecten. Bij de beoordeling van de aanvragen kunnen ook externe experten inzake energietransitie en circulaire economie worden ingeschakeld.  

De criteria voor de beoordeling van je aanvraag vind je in het document hieronder:

Bestand pio_thematischeoproep2020_criteria_voor_de_beoordeling.docx

Geselecteerd wat nu?

De selectie binnen PIO geeft een engagement tot partnerschap en begeleiding bij het doorlopen van het volledige aankooptraject, maar houdt nog geen toezegging in over de cofinanciering. Over de cofinanciering van de uitvoering van het project wordt pas in een volgende fase beslist, met name op basis van het bestek of opdrachtdocument. 

Niet-geselecteerde aanvragen ontvangen het advies van VLAIO en kunnen verdere feedback verkrijgen van het PIO-team. 

Online Info- en Inspiratiesessie

Op maandag 14 september om 14.00u organiseerden we een online inspiratiesessie.

Je vindt de presentaties hierbij:

- PDF icon intro_innovatieve_overheidsopdrachten.pdf - Veerle Lories 

- PDF icon energietransitie.pdf: uitdagingen en opportuniteiten  en de case van de Stad Halle: Frederik Loeckx en Kaser Vanbeginne

- PDF icon circulaire_economie.pdf:  de ambitiekaart en de case Bermgras als grondstof: Melody Van den Acker en Piet Thys

- PDF icon voorbereiden_projectaanvraag.pdf - An Schrijvers

Wil je tekst en uitleg bij de presentaties? Hier kan je herbeluisteren.    

 

Deel deze pagina

  • Vond u wat u zocht?

Contactgegevens

Veerle Lories

Projectleider
0477 402946