Marktconsultatie Dataplatform Duaal leren

Filter items
Evenement
maandag 10 september 2018 - 13:00 tot 17:30

Nederlands

Wie zoeken we?

Voor ons project ‘Platform Duaal Leren' of 'Tool voor monitoring en analyse van vraag- en aanbodzijde binnen Duaal Leren' nodigen we samen met SYNTRA Vlaanderen en Addestino Innovation Management bedrijven en onderzoeksgroepen uit die kennis en ervaring hebben met data-aggregatie en -integratie, web crawling en scraping, customer relation management of CRM, data science en big data, Artificial Intelligence en machine learning om deel te nemen aan een marktconsultatie. 

Doel project 'Duaal Leren'

Met het project, getiteld ‘Tool voor de monitoring en analyse van vraag en aanbod binnen Duaal Leren’ wil SYNTRA Vlaanderen zich voorbereiden op het nieuwe stelsel voor Duaal Leren en zijn dienstverlening erop afstemmen. SYNTRA Vlaanderen wil een dataplatform laten ontwikkelen waarmee ze kunnen bijdragen tot een betere afstemming van de vraag en aanbod binnen Duaal Leren en tot het algemeen verbeteren van het duale leersysteem, mede door het ontsluiten van databronnen.

Doel marktconsultatie

Tijdens de marktconsultatie willen we vraag- en aanbodzijde voor dit project samenbrengen en 'matchen'. Het is de bedoeling om na te gaan in hoeverre bedrijven en onderzoeksgroepen oplossingen kunnen aanreiken voor de behoeften en noden van SYNTRA Vlaanderen, en hoe haalbaar (qua tijd, budget, ontwikkelingstraject, enz.) en innovatief deze oplossingen zijn.

Voor een vlotte discussie en goed resultaat is het aangewezen om uw bedrijf of onderzoeksgroep te laten vertegenwoordigen door een technische medewerker (eerder dan door een sales- of PR-medewerker). Zij kunnen doorgaans beter en sneller inschatten wat de technologische oplossingen kunnen zijn voor elke use-case.

De uitkomst van de marktconsultatie moet SYNTRA Vlaanderen in staat stellen om een geschikte innovatieve oplossing voor de gestelde behoefte te laten ontwikkelen of aan te kopen via een overheidsopdracht. 

Waar en wanneer?

De marktconsultatie gaat door op maandag 10 september van 13u tot 17u30 in de Royal Sky Room van de Koninklijke Bibliotheek van Brussel, Keizerslaan 4, 1000 Brussel (Route: https://www.kbr.be/nl/bereikbaarheid). Voor en na de consultatie is er mogelijkheid tot netwerking.

Inschrijven

Deelname is gratis maar geïnteresseerden schrijven zich best in voor 3 september 2018 onderaan deze pagina.  

English version

Who are we looking for?

For our 'Dual Learning' project, together with SYNTRA Flanders and Addestino Innovation Management, we invite companies and research groups with knowledge and experience of data aggregation and integration, web crawling and scraping, customer relationship management or CRM, data science and big data, Artificial Intelligence and machine learning to participate in a market consultation.

The 'dual learning' project

With the project 'Platform for Dual learning' or 'Tool for the monitoring and analysis of supply and demand within dual learning', SYNTRA Flanders wants to prepare itself for the new system for dual learning and adapt its services to it. SYNTRA Flanders wants to develop a data platform with which they can contribute to a better matching of the supply and demand side within dual learning and to the general improvement of the dual learning system, partly by opening up data sources.

Purpose of the market consultation

During the market consultation we want to bring the supply and demand side of this project together and 'match' them. The aim is to investigate to what extent companies and research groups can provide solutions for the needs and requirements of SYNTRA Flanders, and how feasible (in terms of time, budget, development trajectory, etc.) and innovative these solutions are.

For a smooth discussion and a good result, it is advisable to have your company or research group represented by a technical employee (rather than by a sales or PR employee). They can usually better and faster assess what the technological solutions can be for each use case.

The outcome of the market consultation should enable SYNTRA Flanders to start a public procurement trajectory and purchase research, development and validating services towards the envisaged solution.

Where and when?

The market consultation will take place on Monday 10 September from 1 pm to 5.30 pm in the Royal Sky Room of the Royal Library of Brussels, Keizerslaan 4, 1000 Brussels (Route: https://www.kbr.be/nl/bereikbaarheid). Before and after the consultation you are invited to a network coffee/drink.

Please register

Participation is for free but please do register before 3 September 2018 at the bottom of this page. 

Deel deze pagina

  • Vond u wat u zocht?

Contactgegevens

Christophe Veys

Senior beleidsadviseur