Eindrapport voortraject "Omgevingsgeluid meten in Vlaanderen" beschikbaar

Filter items
Nieuws
6 oktober 2021

Het PIO-project "Omgevingsgeluid meten in Vlaanderen" van het Vlaams Planbureau Omgeving (VPO - Departement Omgeving) beoogt de ontwikkeling van een toolset voor het in kaart brengen van persoonlijke geluidsblootstelling in Vlaanderen. Onderzoek wijst uit dat geluidsblootstelling belangrijke gezondheidseffecten (stress, slaapstoornissen, cardiovasculaire effecten, …) kan veroorzaken. Geluid is na fijn stof de tweede belangrijkste factor in de totale milieulast (uitgedrukt in ‘potentieel verloren gezonde levensjaren’) in Vlaanderen is en wordt als belangrijkste hinderbron ervaren.

De toolset zal toelaten persoonlijke (dynamische) geluidsblootstellingsmetingen te implementeren in beleidsonderbouwende meetcampagnes zoals humane biomonitoring (cf. Vlaams Humaan Biomonitoringprogramma) en in citizen science projecten. Bedoeling is om de geluidsblootstellingsmetingen samen te voegen met metingen van gezondheidseffecten en persoonlijke appreciatie van de geluidsblootstelling. Ook moet de toolset (i.h.b. de informatietool) leiden tot een zo gedetailleerd mogelijke gebiedsdekkende geluidskaart voor Vlaanderen. Deze informatie kan worden gebruikt in ruimere meetcampagnes en de beleidsvertaling ervan.

Om meer inzicht te verkrijgen in deze uitdaging en mogelijke oplossingen voor deze uitdaging, werd Addestino aangesteld. Addestino voerde een grondige behoefte- en marktanalyse uit en begeleidde op 14 juni 2021 een marktconsultatie. Tijdens de marktconsultatie werd nagegaan in hoeverre ondernemingen oplossingen kunnen aanreiken voor de behoeften en noden van het VPO, en hoe innovatief, haalbaar (qua tijd, budget, ontwikkelingstraject, enz.) en schaalbaar deze oplossingen zijn. Tegelijkertijd werd informatie ingewonnen over hoe we dit best uitvragen en formuleren in het bestek. 

De inzichten opgedaan tijdens dit voortraject (resultaten behoefte- en marktanaluse, met inbegrip van de marktconsultatie) zijn nu beschikbaar op de PIO-in de vorm van een eindverslag

Addestino stelde een gefaseerde aanpak voor. Een eerste opdrachtdocument zal in het najaar 2021 worden gepubliceerd.

Deel deze pagina

  • Vond u wat u zocht?