Marktconsultatie "Slimme Fonteinen"

Filter items
Evenement
vrijdag 19 maart 2021 - 13:00 tot 17:00

Nederlands

English

Wie zoeken we?

Voor het project ‘Slimme Fonteinen' willen we samen met Stad Antwerpen, AG Vespa en Digipolis stedelijke fonteinen uitrusten met autonome sensoren en actuatoren zoals waterdebietmeters, actieve kleppen en zelf reinigende filters en deze ontsluiten naar het dataplatform van Digipolis.

Daarvoor zijn we op zoek naar integratoren, ontwikkelaars en leveranciers van professionele oplossingen voor remote aansturing, bi-directionele ontsluiting en universele plaatsing in en rond stedelijke fonteinen, die een pragmatische uitrol van sensoren, actuatoren, de sturing en de ontsluiting kunnen verzorgen.

Bedrijven en organisaties die kennis en ervaring hebben met automatisatie van bedrijfskritieke componenten, integratie van autonome aansturingen, het ontsluiten van diverse sensoren en actuatoren op een universele manier, in stedelijke fonteinen en/of ontwikkeling van actuatoren en sensoren voor onderhoudstoepassingen, nodigen wij daarom graag uit om deel te nemen aan een marktconsultatie. 

Doel project

Fonteinen vormen een waardevol landschapselement in de stad en bieden verfrissing aan de burger. De fonteinen in beheer van Stad Antwerpen zijn echter niet onderhoudsvriendelijk en onvoldoende duurzaam, met hoge werkingskosten tot gevolg. Uitval van een fontein leidt ook tot ongenoegen bij de burgers.

Vandaar wil Stad Antwerpen, in samenwerking met AG Vespa en Digipolis, tot een oplossing komen onder de noemer ‘Slimme Fonteinen’. Het doel is om universele intelligentie in te bouwen in fonteinen aan de hand van sensoren en actuatoren om o.a. data te verzamelen rond water- en energieverbruik alsook inzichten te verwerven in de werking van fonteinen om zo het water- en energie verbruik en onderhoudskosten te reduceren. Bovendien heeft het langer en beter beschikbaar zijn van de fonteinen een positieve maatschappelijke functie.

Om tot het uiteindelijke doel van predictief onderhoud en een inzichtelijke fontein te komen dienen deze sensoren en actuatoren eerst ontsloten te worden. Hiervoor zoeken we een opzet die toelaat om op een universele, gestandaardiseerde manier een veertigtal fonteinen uit te rusten.

Doel marktconsultatie

Tijdens de marktconsultatie willen we vraag- en aanbodzijde voor dit project samenbrengen en 'matchen'. Het is de bedoeling om na te gaan in hoeverre bedrijven oplossingen kunnen aanreiken voor de behoeften en noden van Stad Antwerpen en Digipolis, en hoe haalbaar (qua tijd, budget, ontwikkelingstraject, enz.) en innovatief deze oplossingen zijn.

Er wordt geen voorbereiding (in de vorm van presentaties, pitches of dergelijke) verwacht van de deelnemende bedrijven en organisaties. Addestino Innovation Management zal de discussie interactief aanpakken en modereren. Voor een vlotte discussie en goed resultaat is het wel aangewezen om uw bedrijf of onderzoeksgroep te laten vertegenwoordigen door een technische medewerker (eerder dan door een sales- of PR-medewerker). Zij kunnen doorgaans beter en sneller inschatten wat de technologische oplossingen kunnen zijn voor elke use case. De uitkomst van de marktconsultatie moet Stad Antwerpen en Digipolis in staat stellen om een geschikte innovatieve oplossing voor de gestelde behoefte te laten ontwikkelen of aan te kopen via een overheidsopdracht.

Programma
 

13u00 Introductie tot het Programma Innovatieve Overheidsopdrachten, Veerle Lories, Departement Economie, Wetenschap en Innovatie
13u10

Introductie tot het project ‘Slimme Fonteinen’, Bart Smits, AG Vespa

13u20

Introductie tot de referentie architectuur, Rudi De Geest, Digipolis

13u30 Marktconsultatie, bespreking use cases en overige vereisten, Jo Degraef, Addestino
15u00

Koffiepauze

15u15

Vervolg marktconsultatie, Jo Degraef, Addestino

17u00

Einde


Waar en wanneer?

De marktconsultatie gaat door op vrijdag 19 maart 2021 vanaf 13.00u tot 17.00u en zal, ingevolge de COVID-19 pandemie, volledig online georganiseerd worden. De voertaal is Engels en Nederlands.

U zult enkele dagen op voorhand de link naar de virtuele marktconsultatie ontvangen. Om de marktconsultatie te kunnen bijwonen, dient u ten minste te beschikken over een PC of laptop met een stabiele internetconnectie. Tijdens de marktconsultatie zal er informatie via het scherm gedeeld worden en zal er door de moderator feedback gevraagd worden via een aparte webapplicatie. Om vlot te kunnen participeren wordt het afgeraden om gebruik te maken van een mobiel toestel. De marktconsultatie is een interactieve sessie en dus moeilijk te combineren met andere online vergaderingen.

Inschrijven

Deelname is gratis maar geïnteresseerden schrijven zich best in vóór vrijdag 12 maart 2021 onderaan deze pagina.

 

English version

Target audience

For the 'Smart Fountains' project, together with the City of Antwerp, AG Vespa and Digipolis, we want to equip urban fountains with autonomous sensors and actuators such as water flow meters, active valves and self-cleaning filters, and make them accessible to the Digipolis data platform.

For this we are looking for integrators, developers and suppliers of professional solutions for remote control, bi-directional access and universal installation in and around urban fountains, who can provide a pragmatic roll-out of sensors, actuators, with accompanying system controls and accessibility.

We would therefore like to invite companies and organizations, with knowledge and experience in the automation of business-critical components, integration of autonomous controls, accessibility of various sensors and actuators in a universal way, in urban fountains and/or the development of actuators and sensors for maintenance applications, to participate in a market consultation.

Purpose of the project

Fountains are a valuable landscape element in the city and provide refreshment to citizens. However, the fountains managed by the City of Antwerp are not maintenance-friendly and insufficiently sustainable, resulting in high operating costs. Failure of a fountain also leads to dissatisfaction among citizens.

Hence, the City of Antwerp, in collaboration with AG Vespa and Digipolis, wants to find a solution called ‘Smart Fountains’. The goal is to build universal intelligence into fountains using sensors and actuators to collect data on water and energy consumption, as well as to gain insights into how fountains work in order to reduce water and energy consumption and maintenance costs. In addition, the longer and better availability of the fountains has a positive societal role.

To achieve the eventual goal of predictive maintenance and gain insights from fountains, these sensors and actuators must first be rolled-out and made accessible. For this we are looking for a set-up that makes it possible to equip about 40 fountains in a universal, standardized way.

Purpose of the market consultation

During the market consultation we want to bring together and 'match' the supply and demand sides for this project. The aim is to examine to what extent companies can provide solutions for the needs and requirements of the City of Antwerp and Digipolis, and how feasible (in terms of time, budget, development trajectory, etc.) and innovative these solutions are.

It is not expected to prepare (in the form of presentations or pitches) from the participating companies and organizations. Addestino Innovation Management will approach and moderate the discussion interactively. For a smooth discussion and good results, it is recommended to have your company or research group represented by a technical employee (rather than by a sales or PR employee). They can usually estimate better and faster what the technological solutions could be for each use case. The outcome of the market consultation should enable the City of Antwerp and Digipolis to develop a suitable innovative solution for the stated needs or to purchase it via a public contract.

Program
 

13h00 Introduction to the Program for Innovation Procurement, Veerle Lories, Department of Economy, Science and Innovation

13h10

Introduction to the project ‘Smart Fountains’, Bart Smits, AG Vespa

13h20

Introduction to the reference architecture, Rudi De Geest, Digipolis

13h30

Market consultation, use cases and requirements, Jo Degraef, Addestino

15h00

Coffee break

15h15

Continued market consultation, Jo Degraef, Addestino

17h00

End


Where and when?

The market consultation will take place on Friday 19 March 2021 from 1.00 p.m. to 5.00 p.m. and will be organized completely online as a result of the COVID-19 pandemic. The market consultation will be held in English.

You will receive the link to the virtual market consultation a few days in advance. To be able to attend the market consultation, you must at least have a PC or laptop with a stable internet connection. During the market consultation, information will be shared on the screen and feedback will be requested by the moderator via a separate web application. In order to participate smoothly, it is not recommended to use a mobile device. The market consultation is an interactive session and therefore difficult to combine with other online meetings.

Subscribe

Participation is free of charge but interested parties should register no later than Friday 12 March 2021 at the bottom of this page.

Deel deze pagina

  • Vond u wat u zocht?

Contactgegevens

Piet Desiere

Senior beleidsadviseur
0484-947 911