Marktconsultatie "‘Regen – het nieuwe goud?’ nieuwe toepassingen voor gerecupereerd hemelwater"

Filter items
Evenement
woensdag 23 februari 2022 - 13:00 tot 15:15

Nederlands

English

 

shutterstock_1133097872.png

‘Regen – het nieuwe goud?’ nieuwe toepassingen voor gerecupereerd hemelwater

Wie zoeken we?

Voor het project omtrent nieuwe toepassingen voor gerecupereerd hemelwater nodigen we, samen met TRANSfarm en Verhaert alle ondernemingen, consultants en onderzoeksgroepen uit met kennis en ervaring omtrent technologische agricultuur, water remediëring/zuivering, innovatieve watertechnologie en PV (Photo Voltaic) industrie om deel te nemen aan een marktconsultatie.

De marktconsultatie zal online plaatsvinden op 23/02/2022.

Deelname is uiteraard gratis, maar inschrijving is verplicht. U kan dit doen door het inschrijvingsformulier onderaan deze pagina in te vullen.

Deelnemers met technische competenties zouden idealiter moeten deelnemen aan de marktconsultatie om de innovatieve concepten te toetsen.

Doel van het project

De missie van TRANSfarm is om met haar pilootinfrastructuur toegankelijk te zijn voor diverse onderzoeksgroepen, agrotechnische dienstverlening te bieden en proefdierwerking te versterken zonder toename in diergebruik. Verder wordt er een extra focus gelegd op circulaire bio economie met duurzame productie en verwerking van biomassa en biomassa-nevenstromen, sluiten van kringlopen en nul-emissies.

Met dit project wil TRANSfarm, samen met PIO en industriële partners, op zoek gaan naar een goede synergie tussen lokale energie productie in combinatie met maximale recuperatie en gebruik van hemelwater.

Doel marktconsultatie

Op de marktconsultatie wordt er voor de verschillende concepten en de mogelijke deeloplossingen gepeild naar de haalbaarheid van de verschillende realisatiescenario’s, het innovatief karakter van de prioritaire functionaliteiten, randvoorwaarden, risico’s en een ruwe inschatting van de ontwikkelkosten van de concepten omtrent een duurzame link tussen energie en water. Een introductie tot deze concepten zijn hier raadpleegbaar

PDF icon concept_solutions_transfarm.pdf

Er wordt geen voorbereiding (in de vorm van presentaties, pitches of dergelijke) verwacht van de deelnemende bedrijven. Verhaert zal de discussie interactief aanpakken en modereren.

Voor een vlot en goed resultaat is het aangewezen om dat deelnemers met technische en onderzoek competenties aan de marktconsultatie deelnemen om de innovatieve concepten te toetsen.

De uitkomst van de marktconsultatie moet TRANSfarm toelaten om een via een overheidsopdracht één van de concepten te laten ontwikkelen en/of bouwen op zijn pilootinfrastructuur.

Programma

12:55 – 13:00 Registratie / inloggen
13:00 – 13:10 Welkom & introductie PIO (PIO)
13:10 – 13:30 Huidige situatie en visie (KUL)
13:30 – 15:15 Toelichting en evaluatie van oplossingsrichtingen (Verhaert)


Waar en wanneer?

De marktconsultatie gaat online door op 23/02/2022, 13:00 tot 15:15.

U krijgt de MS-Teams-link voor de marktconsultatie en het eventuele individuele gesprek toegestuurd één dag op voorhand, voor zover u zich heeft ingeschreven. 

De marktconsultatie zal ingeval er niet-Nederlandstalige deelnemers zijn, in het Engels verlopen. U kan dit aanduiden bij uw inschrijving.

Inschrijven

U  kan zich inschrijven door onderstaand inschrijvingsformulier in te vullen.

English version

shutterstock_1133097872.png

'Rain - the new gold?' new applications for recovered rainwater

Who are we looking for?

For the project on new applications for recycled rainwater, we, together with TRANSfarm and Verhaert, invite all companies, consultants and research groups with knowledge and experience on technological agriculture, water remediation/purification, innovative water technology and PV (Photo Voltaic) industry to participate in a market consultation.

The market consultation will take place online on 23/02/2022.

Participation is of course free of charge, but registration is mandatory. You can do this by filling out the registration form at the bottom of this page.

Participants with technical and research competences should ideally take part in the market consultation to test the innovative concepts.

Purpose of the project

TRANSfarm's mission is to be accessible to various research groups with its pilot infrastructure, to provide agrotechnical services and to strengthen pilot animal operations without increasing animal use. Furthermore, an additional focus is placed on circular bio-economy with sustainable production and processing of biomass and biomass side streams, closing loops and zero emissions.

With this project TRANSfarm, together with PIO and industrial partners, wants to look for a good synergy between local energy production combined with maximum recovery and use of rainwater.

Goal market consultation

During the market consultation, the feasibility of the different concepts and the possible partial solutions will be assessed, as well as the innovative character of the priority functionalities, preconditions, risks and a rough estimate of the development costs of the concepts regarding a sustainable link between energy and water. An introduction to the concepts can be consulted here

PDF icon concept_solutions_transfarm.pdf

No preparation (in the form of presentations, pitches or the like) is expected from the participating companies. Verhaert will approach and moderate the discussion interactively.

For a good result, it is recommended that participants with technical and research competences participate in the market consultation to discuss the innovative concepts.

The outcome of the market consultation should allow TRANSfarm to have one of the concepts developed and/or built on its pilot infrastructure via a government contract.

Programma

12:55 – 13:00

Registration / login

13:00 – 13:10

Welcome & introduction PIO

13:10 – 13:30

Current situation and vision (KUL)

13:30 – 15:15

Explanation and evaluation of directions for solutions (Verhaert)


Where and when?

The market consultation will take place online on 23/02/2022, 13:00 to 15:15.

You will be sent the MS-Teams link for the market consultation and the possible individual interview one day in advance, provided you have registered.

The market consultation will be conducted in English in case there are non-Dutch speaking participants. You can indicate this when you register.

Register

You can register by filling out the registration form below.

Deel deze pagina

  • Vond u wat u zocht?

Contactgegevens

Tom D'heygere

N-project Innovatieve overheidsopdrachten
Adviseur
+32 474 16 01 64