Marktconsultatie "Positiebepaling van schepen in binnenvaartsluizen"

Filter items
Evenement
dinsdag 15 juni 2021 - 13:00 tot 17:00

Nederlands

English

positiebepaling_schepen_banner.jpg

Doel van het project

Het Waterbouwkundig Laboratorium (WL) ziet de noodzaak om een contactloze en mobiele meettechnologie te ontwikkelen die efficiënt en veilig, vanop de kade, de verplaatsingen en hellingen van een schip in een sluiskolk tijdens het nivelleren kan opmeten. Deze nieuwe meettechnologie moet toelaten om de veiligheid en efficiëntie van de Vlaamse sluizen te optimaliseren en de doorstroming van de scheepvaart te verbeteren.

Wereldwijd wordt er actief onderzoek gedaan naar de krachten op schepen tijdens het nivelleren. Een methode om contactloos de bewegingen van een schip tijdens nivelleren op te meten bestaat vooralsnog niet. In het bijzonder de helling van het schip ten opzichte van het horizontaal vlak is een maat voor de kracht die dit schip ondervindt tijdens nivelleren.. Voor dit ontwikkelingstraject zal er mogelijk fusie van verschillende technologieën (bv: 3D meettechnieken zoals lidar met camera) nodig zijn om de beweging van het schip in de aanwezige vrijheidsgraden op te meten. Ontwikkeling van software voor het uitvoeren van de metingen en/of verwerking van de meetgegevens behoort mogelijk ook tot het ontwikkelingstraject.

Doel van de marktconsultatie

Op de marktconsultatie wordt er voor de verschillende concepten en de mogelijke deeloplossingen gepeild naar de haalbaarheid van de verschillende realisatiescenario’s, het innovatief karakter van de prioritaire functionaliteiten, randvoorwaarden, risico’s en een ruwe inschatting van de ontwikkelkosten van een contactloze meettechnologie. De marktconsultatie wordt  via een online bevraging en online sessie georganiseerd vanwege Covid-19 en omwille het internationale karakter van de opdracht.

Daarnaast voorzien we ruimte voor 1-op-1 gesprekken met de geïnteresseerde partijen. Met deze gesprekken beoogt  het projectteam een diepgaander inzicht te krijgen in de algemene haalbaarheid van de voorgestelde oplossingen, ontwikkelrisico’s en investerings- en uitbatingskosten.

Wie zoeken we - doelpubliek?

Voor het project ‘Positiebepaling van schepen in binnenvaartsluizen’ nodigen we samen met het Waterbouwkundig Laboratorium en Verhaert alle ondernemingen, consultants en onderzoeksgroepen uit met kennis en ervaring omtrent laserscanning, 6DOF metingen, 3D mapping (met een hoge nauwkeurigheid), softwareontwikkeling met betrekking tot intelligente beeldverwerkingen zoals AI, sensorfusie, enzovoort om deel te nemen aan een marktconsultatie. Marktspelers met ervaring in de maritieme industrie zouden een meerwaarde betekenen.

Voor een vlotte discussie en goed resultaat is het aangewezen om uw bedrijf te laten vertegenwoordigen door een medewerker met technologische expertise (eerder dan door een sales- of PR-medewerker). Zij kunnen doorgaans beter en sneller inschatten wat de technologische oplossingen kunnen zijn voor elke behoefte of gewenste functionaliteit.

De uitkomst van de marktconsultatie moet WL in staat stellen om een geschikte (innovatieve) oplossing voor de gestelde behoefte te laten ontwikkelen, testen of aan te kopen via een overheidsopdracht.

Programma
 

12:50 - 13:00 Registratie 
13:00 - 13:10 Verwelkoming & introductie tot PIO (door An Schrijvers, PIO)
13:10 - 13:30 Huidige situatie en visie op het project (Jeroen Vercruysse, WL)
13:30 - 15:15 Voorstelling en toetsing oplossingsrichtingen (door Bavo Coeman, Verhaert)
15:15 - 15:30 Pauze
15:30 - 17:00 Eén-op-ééngesprek met het WL en Verhaert (mits inschrijving)


Waar en wanneer?

De online marktconsultatie gaat door op dinsdag 15 juni 2021 van 13u tot 17u en zal in MS-Teams worden georganiseerd. Uw krijgt de MS-Teams-link voor de marktconsultatie en het eventuele individuele gesprek toegestuurd één dag op voorhand, op maandag 14 juni 2021, voor zover u zich heeft ingeschreven. 

Inschrijven

U kan zich inschrijven tot 10 juni door onderstaand inschrijvingsformulier in te vullen.

English version

positiebepaling_schepen_banner.jpg

Goal of the project

Flanders Hydraulics Research (FHR) sees the necessity to develop a remote and mobile measuring technology allowing to measure efficiently and safely, from the quay, the displacement and inclinations of a ship in a lock chamber during a levelling process. This new measurement technology should allow to optimize the safety and the efficiency of the Flemish locks and to improve the navigation flow.

Worldwide active research is carried out on the forces on a ship during leveling. A remote measurement method for the displacements and inclinations of a ship during levelling does not yet exist. In particular, the inclination of a ship with the horizontal plane is a measure for the force acting on the ship during leveling. This development path will possibly require sensor-fusion of different technologies (e.g.: 3D measurement techniques such as lidar with camera) to measure the displacement of the ship in the degrees of freedom present and to determine these forces. Software development for performing measurements and/or processing the measurement data may also be part of the development trajectory.

Purpose market consultation

During the market consultation we will assess the feasibility of different concepts and possible partial solutions, the innovative character of the priority functionalities, preconditions, risks and a rough estimate of the development costs of a non-contact measurement technology. The market consultation will take place via an online survey and an online session because of Covid-19 and because of the international character of the project.

The outcome of the market consultation must enable Flanders Hydraulics Research (FHR) to develop, test or purchase a suitable (innovative) solution for the stated need via a public tender.

In addition, we foresee time for 1-on-1 discussions with the interested parties. These discussions will provide the project team a deeper insight into the overall feasibility of the proposed solutions, the development risks and the investment and operating costs.

Who are we looking for – target audience?

For the project "Determination of the vessel position in inland navigation locks", together with Flanders Hydraulics Research and Verhaert, we invite all companies, consultants and research groups with knowledge and experience about laser scanning, 6DOF measurements, 3D mapping (with high accuracy), software development related to intelligent image processing such as AI, sensor-fusion, etc. to participate in a market consultation. Market players with experience in the maritime industry would be an added value.

For a smooth discussion and good result, it is recommended to have your company represented by team members with technological expertise (rather than by a sales or PR employee). They can usually estimate better and faster what the technical solutions can be for each need or desired functionality.

Program
 

12:50 - 13:00 CET Registration 
13:00 - 13:10 CET Welcome & introduction to the PIP (An Schrijvers, PIP)
13:10 - 13:30 CET Current situation and vision on the project (Jeroen Vercruysse, FHR)
13:30 - 15:15 CET Proposal and review of solution directions (Bavo Coeman, Verhaert)
15:15 - 15:30 CET Break
15:30 - 17:00 CET One on one conversation with FHR and Verhaert (if registered)


When and Where?

The online market consultation is organised on Tuesday, June 15 from 13:00 am till 17:00 through MS-Teams. You will receive the MS-Teams-link to the market consultation and possible individual talk, one day in advance, on Monday 14 June 2021, provided you have registered.

Registration

You can register before June 10 by filling out the registration form below.

Deel deze pagina

  • Vond u wat u zocht?

Contactgegevens

Christophe Veys

Senior beleidsadviseur