Marktconsultatie 'Opruiming gedumpte oorlogsmunitie in de Noordzee’

Filter items
Evenement
donderdag 10 oktober 2019 - 13:00 tot 17:30

Nederlands

English

 

Wie zoeken we?

Voor het project ‘Opruiming gedumpte oorlogsmunitie in de Noordzee’ nodigen we samen met Maritieme Toegang en Addestino Innovation Management ondernemingen en onderzoeksgroepen uit om deel te nemen aan een marktconsultatie. Hierbij richten we ons op ondernemingen en onderzoeksinstellingen die kennis en ervaring hebben die nuttig kan zijn bij de monitoring, detectie/lokalisatie en ophaling van onder water gelegen ongeëxplodeerde munitie (unexploded ordnance – UXO).

Doel project

Het project is specifiek gericht op de zandbank ‘De Paardenmarkt’, gelegen in de Noordzee op ongeveer 1,5 kilometer van de kust van Knokke. Op die site ligt naar schatting 35.000 ton gedumpte munitie, vooral uit WO I, van gemengde samenstelling (zowel conventionele als chemische munitie). Tot op heden is er geen gevaar voor het mariene milieu of de volksgezondheid, maar er is een voortdurend risico op doorroesten of doorscheuren (door scheepsaanvaringen) van de (chemische) munitie, met zware (chemische) vervuiling tot gevolg. Bovendien kan de munitiestortplaats op De Paardenmarkt in de toekomst een hinderpaal vormen voor de kustveiligheid in het algemeen en voor de verdere ontwikkelingen rond de haven van Zeebrugge in het bijzonder.

De afdeling Maritieme Toegang van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse overheid wil in het kader van dit project dan ook een test laten uitvoeren die moet aantonen op welke innovatieve manier deze munitiestortplaats veilig en tijds- en kostenefficiënt zou kunnen worden opgeruimd. De volgende topics komen daarbij aan bod: precisiedetectie van de positie van de munitie, continue monitoring van de omgeving, verwijdering van de bovenliggende sedimenten, opdieping van de munitie en veilig vervoer naar het vasteland met robottechnologie.

Bedoeling van de test is om een stuk (of ‘unit’) munitie enkele meters onder de zeebodem zo precies mogelijk te lokaliseren binnen de ruimere munitiestortplaats en, ongeacht het type of de staat van het stuk, dit op te diepen en aan land te brengen (verder opruiming/verwerking van de opgehaalde munitie maakt geen deel uit van de test). Hiervoor zullen de nodige surveysystemen en robottechnologie ontwikkeld en/of getest moeten worden die het mogelijk maken om de risico’s voor de mens en het mariene milieu tot een minimum te herleiden. Indien succesvol, kunnen de geteste oplossingen worden aangekocht en ingezet voor een volledige opruimingsactie op grote schaal.

Doel marktconsultatie

Tijdens de marktconsultatie willen we de vraag- en aanbodzijde voor dit project samenbrengen en ‘matchen’.

Aan de vraagzijde is Maritieme Toegang zoals gezegd de initiatiefnemer van de beoogde test. De randvoorwaarden voor de eventuele uitvoering van een test werden geformuleerd op basis van input uit een brede groep van publieke instanties op verschillende betrokken bestuursniveaus, zowel administraties als operationele diensten en ook wetenschappelijke instellingen. De belangrijkste instanties worden hieronder opgesomd.

  • Administraties: federale overheid: het Ministerie van Defensie, en de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid (Directoraat-generaal Leefmilieu); Vlaamse overheid: het Departement Mobiliteit en Openbare Werken (afdeling Maritieme Toegang), het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust, en het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie; lokale overheden: de Provincie West-Vlaanderen, en de Belgische kustgemeenten (in het bijzonder de gemeente Knokke-Heist);
  • Operationele diensten: de Dienst voor Opruiming en Vernietiging van Ontploffingstuigen (DOVO), de Beheerseenheid van het Mathematisch Model van de Noordzee (BMM), en het Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum (MRCC) in Oostende;
  • Wetenschappelijke instellingen: het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN), en het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ).

Aan de aanbodzijde wordt gekeken naar (internationale) marktspelers op het gebied van (algemene) offshore werken, onder water surveillance en monitoringsystemen en robotica, o.a. specifiek gericht (of toepasbaar) op monitoring, detectie/lokalisatie en ophaling van onder water gelegen UXO.

Het is de bedoeling om na te gaan in hoeverre ondernemingen en onderzoeksgroepen oplossingen kunnen aanreiken om de beoogde test succesvol uit te voeren, en hoe innovatief, haalbaar (qua tijd, budget, ontwikkelingstraject, enz.) en ook schaalbaar deze oplossingen zijn.

Voor een vlotte en resultaatgerichte discussie is het aangewezen om uw bedrijf of onderzoeksgroep te laten vertegenwoordigen door een technische medewerker, eerder dan door een commerciële medewerker. Technische experts kunnen doorgaans beter en sneller inschatten wat de technologische oplossingen kunnen zijn voor de gestelde vraag. Voor een goede praktische gang van zaken wordt uitdrukkelijk gevraagd dat elke deelnemende organisatie door slechts één persoon wordt vertegenwoordigd.

De uitkomst van de marktconsultatie moet Maritieme Toegang in staat stellen om via een overheidsopdracht (een) geschikte innovatieve oplossing(en) aan te kopen of te laten ontwikkelen waarmee de beoogde test succesvol kan worden uitgevoerd. 

Waar en wanneer?

De marktconsultatie gaat door op donderdag 10 oktober 2019 van 13u tot 17u30 in het Ellipsgebouw, Koning Albert II-laan 35 te 1030 Brussel. De marktconsultatie zal in het Engels worden gehouden.

English version

Market consultation ‘Removal of dumped war ammunition in the North Sea’

Who are we looking for?

For the project ‘Removal of dumped war ammunition in the North Sea’, together with Maritime Access and Addestino Innovation Management, we invite companies and research groups to take part in a market consultation. We focus on companies and research institutes that have knowledge and experience that can be useful in the monitoring, detection/localisation and retrieval of underwater unexploded ordnance (UXO).

Purpose of the project

The project specifically aims at the sandbank ‘De Paardenmarkt’, located in the North Sea at about 1.5 kilometres from the coast of Knokke. This site contains an estimated 35,000 tons of dumped ammunition, mainly from WWI, of mixed composition (both conventional and chemical ammunition). To date, there is no danger to the marine environment or public health, but there is a constant risk of the (chemical) ammunition oxidising or tearing through (because of ship collisions), resulting in heavy (chemical) pollution. Moreover, the ammunition dump site at De Paardenmarkt could in the future be an obstacle to coastal safety in general and to further developments around the port of Zeebrugge in particular.

Within the framework of this project, the Maritime Access division of the Department of Mobility and Public Works of the Flemish administration wants to carry out a test which should demonstrate in what innovative way this ammunition dump could be cleaned up safely and time- and cost-effectively. The following topics will be addressed: precision detection of the location of the ammunition, continuous monitoring of the environment, removal of the sediments on top of the ammunition, bringing the ammunition to the surface and transporting it safely to the mainland using robot technology.

The aim of the test is to locate a piece (or ‘unit’) of ammunition as precisely as possible a few metres below the seabed within the wider dumping site and, regardless of the type or condition of the piece, to bring it to the surface and ashore (further clean-up or processing of the collected ammunition is not part of the test). This will require the development and/or testing of the necessary survey systems and robot technology to minimise the risks to humans and the marine environment. If successful, the tested solutions can be purchased and used for a full clean-up operation on a large scale.

Purpose of the market consultation

During the market consultation we want to bring together and ‘match’ the demand and supply side for this project.

On the demand side, Maritime Access is, as mentioned above, the initiator of the intended test. The preconditions for the possible execution of a test were formulated on the basis of input from a broad group of public bodies at different levels of government involved, both administrations and operational services, as well as scientific institutions. The main bodies are listed below.

  • Administrations: federal government: the Ministry of Defence, and the Federal Public Service Health, Food Chain Safety and Environment (Directorate-general Environment); Flemish administration: the Department of Mobility and Public Works (Maritime Access division), the Agency for Maritime and Coastal Services, and the Department of Economy, Science and Innovation; local authorities: the Province of West-Flanders, and the Belgian coastal municipalities (especially the Municipality Knokke-Heist);
  • Operational services: the Service for the Clearance and Destruction of Explosive Devices (DOVO), the Management Unit of the Mathematical Model of the North Sea (MUMM), and the Maritime Rescue and Coordination Centre (MRCC) in Ostend;
  • Scientific institutions: the Royal Belgian Institute of Natural Sciences (RBIN), and the Flanders Marine Institute (VLIZ).

On the supply side, we look at (international) market players in the field of (general) offshore works, underwater surveillance and monitoring systems and robotics, including those specifically aimed (or applicable) at monitoring, detection/localisation and collection of underwater UXO.

The aim is to determine to what extent companies and research groups can provide solutions to successfully carry out the intended test, and how innovative, feasible (in terms of time, budget, development trajectory, etc.) and scalable these solutions are.

For a smooth and result-oriented discussion, it is advisable to have your company or research group represented by a technical employee, rather than a commercial employee. In general, technical experts are able to better and faster assess what the technological solutions can be to the question at hand. For a good practical course of action, it is explicitly requested that each participating organisation is represented by only one person.

The outcome of the market consultation should enable Maritime Access to purchase or have developed (a) suitable innovative solution(s) by means of public procurement, to successfully carry out the envisaged test.

Where and when?

The market consultation will take place on Thursday 10 October 2019 from 1 p.m. to 5.30 p.m. in the Ellipse building, Koning Albert II-laan 35, 1030 Brussels. The market consultation will be held in English.

Deel deze pagina

  • Vond u wat u zocht?

Contactgegevens

Erwin Dewallef

Senior beleidsadviseur
02-553 60 06