Marktconsultatie "Golfgoot voor geavanceerd onderzoek naar de invloed van golven op onze kustverdediging"

Filter items
Evenement
woensdag 4 maart 2020 - 13:30 tot 17:30

Nederlands

English

golfgoot_banner.jpg

Het Doel van het Project

Het Waterbouwkundig Laboratorium beoogt de bouw van een nieuwe golfgoot, inclusief een kunstmatige golfmaker. De golfgoot zal worden gebruikt als een onderzoeksinstrument om de effecten van stijgende zeespiegel, klimaatverandering, stormen en golven op kust- en estuaire structuren te bestuderen.

Tijdens het ontwerp en de bouw zal veel nadruk worden gelegd op de precisie van de constructie en het vermogen om onbeperkte optische toegang te hebben tot het fysieke te testen model. Dit maakt zeer nauwkeurige metingen mogelijk met behulp van zowel klassieke metingen als optische metingen zoals camerametingen, Particle Image Velocimetry (PIV) en Particle Tracking Velocimetry (PTV).

De golfgoot is 81 meter lang, 2 meter breed en 2,5 meter hoog met een ontwerpwaterniveau van 1,5 meter.

De verwachte golfhoogtes zijn:

regular_waves.jpg

Alle installaties van het Waterbouwkundig Laboratorium moeten voldoen aan de relevante veiligheidsnormen en voorschriften o.a. van de Machinerichtlijn. De voorkeur gaat naar een uitvoering van het hele project onder de vorm van een Turnkey- project.

Het project omvat het ontwerp en de bouw van:

 • golfgoot;
 • golfmaker;
 • pompen en leidingen voor waterniveau-aanpassing;
 • integraal veiligheidsmanagementsysteem;
 • omliggende platforms / loopbruggen;
 • alle elektrische benodigdheden.

Doel Marktconsultatie?

Het Waterbouwkundig Laboratorium start binnenkort een aanbestedingsprocedure voor de aankoop van een golfgoot inclusief golfmaker.
Om ervoor te zorgen dat de functionele/technische specificaties overeenkomen met de nieuwste technieken op het gebied van golfgoten, wordt een marktconsultatie georganiseerd met belangrijke spelers op dit gebied.

Tijdens dit evenement worden verschillende use cases, specificaties en verwachte resultaten met de deelnemers besproken. Het belangrijkste doel is te bepalen of de projectspecificaties overeenkomen met de huidige stand van de techniek op het gebied van golfgoten en wavemakers.
De discussie zal geleid worden door een onafhankelijke technologieconsultant.
Flanders Hydraulics Research hoopt mede dankzij de marktconsultatie haar specificaties te kunnen uitschrijven om de best mogelijke en innovatieve oplossing uit de markt te krijgen.

Doelpubliek?

We richten ons op bedrijven met ervaring en kennis die kunnen bijdragen aan een beter ontwerp van het geïntegreerde golfgoot- en golfmakerproject.

Met name:

 • Golfgootfabrikanten: het betreft een nieuwbouw, geen renovatie van een bestaande goot. Het ontwerp van de golfgoot mag het vermogen van een ultramoderne golfmaker niet beperken. Maximale prestaties van het totale systeem wordt beoogd.

 • Consultants en ingenieursbureaus: kennis en ervaring op dit gebied is beperkt aanwezig in de markt. Technische specificaties zoals hoge precisie en optische toegang vereisen experten met de juiste vaardigheden en knowhow om van dit project een succes te maken.

 • Integratoren: het is belangrijk dat de complete end-to-end installatie wordt uitgevoerd door een ervaren integrators, met de juiste focus om een ​​uiterst nauwkeurige constructie te bouwen die geschikt is voor wetenschappelijk onderzoek.

 • Anderen marktspelers die vaardigheden en ervaring kunnen inbrengen voor het ontwerp en de constructie van het project.

Het evenement zal technisch en specifiek zijn. Het is daarom belangrijk dat mensen met de juiste technische kennis aanwezig zijn.

Waar en wanneer?

Een open marktconsultatie met potentiële leveranciers wordt georganiseerd op 4 maart 2020 van 13u30 tot 17u30, in het Ellipsgebouw, Koning Albert II-laan 35, 1030 Brussel.

Indien u er niet bij kan zijn op 4 maart, de resultaten van de marktconsultatie zullen publiek beschikbaar gesteld worden via deze website. Om op de hoogte te blijven, kan u zich best abonneren op de PIO-nieuwsbrief. Dit doet u hier.

Geïnteresseerd? Hoe inschrijven?

Deelname is gratis, maar geïnteresseerden schrijven zich best voor maandag 2 maart in via het formulier onderaan deze pagina.

English version

golfgoot_banner.jpg

The Project

Flanders Hydraulics Research will build a new wave flume, including wavemaker. The wave flume will be used as a research instrument to study the effects of rising sea level, climate change, storms and waves on coastal and estuarine structures.

During design and construction, high emphasis will be given to the precision of the construction and the capability of having unrestricted optical access to the physical model under test. This will allow high precision measurements using both classical measurements and optical measurements such as camera measurements, PIV and PTV.

The wave flume will be 81m long, 2m wide and 2.5m high with a design water level of 1.5m.

The expected wave heights are:

regular_waves.jpg

All Flanders Hydraulics Research installations must comply with the relevant Machine Safety Regulations. Therefore, we would prefer if the whole project could be delivered as a turn-key project.

The project includes design and build of:

 • wave flume
 • wavemaker
 • pumps and piping for water level adjustment
 • integral safety management system
 • surrounding platforms/walkways
 • all electric necessities

Market Consultation

An Open Market Consultation (OMC) is organized by Flanders Hydraulics before the launch of the tendering procedure for procurement of a Wave flume with Wavemaker. To make sure that the functional/technical specifications are matching the state-of-the-art in the field of wave generation and wave flumes, a market consultation is organized with key players in this domain.

During this event, several use cases, specifications and expected outcome will be discussed. The main purpose is to make sure that the project specifications match with the current state-of-the-art in the domain of wave flumes and wavemakers.
Discussion will be led by an independent technology consultant.
Flanders Hydraulics Research hopes to learn from the market consultation how to write its project specifications to get the best possible and innovative solution from the market.

Who should attend?

We are reaching out to companies with experience and knowledge that can contribute to a better design of the integrated wave flume and wavemaker project.

In particular:

 • Wavemaker manufacturers: This is a new build, not a refurbishment of an existing flume. We want to be sure that the design of the wave flume is not limiting any capability of a state of the art wavemaker to get the maximum performance out of the total system.
 • Consultants and Engineering Firms: Knowledge and experience in this domain is limited. Requirements such as high precision and optical access require people with the right skills and know-how to make this a success.
 • Integrators: It is important that the complete end-to-end installation is done by an experienced integration company, with the correct focus to build a high-precision construction suited for scientific research.
 • Others who can bring skills and experience for the design and construction of the project.

The event will be technical and specific. It is therefore important that people with the right technical knowledge attend.

Where and When?

An open market consultation with potential suppliers is organized on March 4th, 2020 from 1.30 pm till 5.30 pm, in Ellipsbuilding, Koning Albert II-laan 35, 1030 Brussel.

If you are unable to attend the market consultation, the results of the market consultation will be made available on  this website. To stay informed, please subscribe to the PIO-newsletter. Click here

Interested? How to subscribe?

Participation is free of charge, but interested parties should register before Monday 2 March via the form at the bottom of this page.

Deel deze pagina

 • Vond u wat u zocht?

Contactgegevens

Christophe Veys

Senior beleidsadviseur
02-553 07 26