Marktconsultatie “Digitale Lerarenkaart”

Filter items
Evenement
dinsdag 28 september 2021 - 13:00 tot 17:00

Nederlands

English

banner_dig_lerarenkaart.jpg

Wie zoeken we?

In het project “Digitale Lerarenkaart” willen we samen met Klasse, de verantwoordelijke organisatie binnen het departement Onderwijs en Vorming, de huidige fysieke Lerarenkaart digitaliseren door een smartphone-applicatie te laten ontwikkelen met bijhorend achterliggend platform.

Hiervoor nodigen we ondernemingen uit om deel te nemen aan een marktconsultatie onder begeleiding van Addestino Innovation Management.

We richten ons in de eerste plaats op full stack applicatiebouwers en softwarepartners met loyaliteitsplatformen, aangevuld met software integratoren.

Doel project

Elke onderwijsprofessional in Vlaanderen heeft recht op een Lerarenkaart die op dit moment bestaat in de vorm van een fysieke pvc-kaart. Met die kaart kunnen ze zich legitimeren en van voordelen genieten bij een ruim aanbod van educatieve, culturele, en commerciële partners-voordeelaanbieders.

Klasse wil de Lerarenkaart digitaliseren en daarmee een oplossing bekomen op drie vlakken:

 • Legitimatie: Onderwijsprofessionals kunnen zich gemakkelijk legitimeren bij voordeelaanbieders, zowel online als offline, om er een voordeel te kunnen genieten.
 • Communicatie: Klasse kan onderwijsprofessionals (gepersonaliseerd) informeren over het aanbod van educatieve, culturele, en commerciële partners.
 • Gegevensstroom: Klasse en zijn partners-voordeelaanbieders verwerven gegevens en inzichten over het gebruik van de Lerarenkaart.

Tegelijkertijd beoogt Klasse met deze digitalisering

 • Het gebruik van de Lerarenkaart te stimuleren en ervoor te zorgen dat meer onderwijsprofessionals er gebruik van maken (bv. door een hoger gebruiksgemak te garanderen), en de intensiteit van het gebruik zelf verhoogt (bv. door het aanbod relevanter en sneller te ontsluiten).
 • Zijn ecologische voetafdruk te verkleinen door de productie van de fysieke pvc-kaart af te bouwen.

Doel marktconsultatie

Tijdens de marktconsultatie willen we de behoeften van Klasse als uitgever van de Lerarenkaart, de onderwijsprofessionals en de partners-voordeelaanbieders 'matchen' met (deel-)oplossingen beschikbaar op de markt. Het is de bedoeling om na te gaan in hoeverre ondernemingen oplossingen kunnen aanreiken voor hun wensen en noden, en hoe innovatief, haalbaar (qua tijd, budget, ontwikkelingstraject, enz.) en schaalbaar deze oplossingen zijn.

Er wordt geen voorbereiding (in de vorm van presentaties, pitches of dergelijke) verwacht van de deelnemende bedrijven. Addestino Innovation Management zal de discussie interactief aanpakken en modereren.

Voor een vlotte discussie en goed resultaat is het wel aangewezen om uw bedrijf te laten vertegenwoordigen door een medewerker met technologische expertise (eerder dan door een sales- of PR-medewerker). Zij kunnen doorgaans beter en sneller inschatten wat de technologische oplossingen kunnen zijn voor elke behoefte of gewenste functionaliteit.

De uitkomst van de marktconsultatie moet Klasse in staat stellen om een geschikte (innovatieve) oplossing voor de gestelde behoefte te laten ontwikkelen en/of aan te kopen via een overheidsopdracht.

Waar en wanneer?

De marktconsultatie gaat door op dinsdag 28 september 2021, 13:00 tot 17:00.

De marktconsultatie zal volledig online plaatsvinden. Na inschrijving hieronder, zal u de link voor deelname, inclusief agenda, ten laatste op maandag 27 september via e-mail ontvangen.

De marktconsultatie zal ingeval er niet-Nederlandstalige deelnemers zijn, in het Engels verlopen.   

De resultaten van de marktconsultatie zullen publiek beschikbaar gesteld worden via deze website. Om op de hoogte te blijven, kan u zich best abonneren op de PIO-nieuwsbrief.

Inschrijven

Deelname is uiteraard gratis, maar inschrijving is verplicht. U kan dit doen door het inschrijvingsformulier onderaan deze pagina in te vullen tot en met vrijdag  24 september 2021.

English version

banner_dig_lerarenkaart.jpg

Who are we looking for?

The project “Digital Teachers’ card” aims to digitalize the current physical Teachers’ card, issued by Klasse, by having a smartphone application developed, complemented by a back-end platform.

Therefore we are inviting companies to participate in an open market consultation moderated by Addestino Innovation Management.

More specifically, we are looking for full stack app developers and software partners with loyalty platforms, complemented by software integrators, to join.

Purpose of the project

Every educational professional in Flanders is entitled to a Teachers’ Card issued by Klasse, which is at the moment a physical card printed on PVC. With this card they can legitimize themselves and enjoy benefits at a wide range of educational, cultural, and commercial partners.

Klasse wants to digitalize this Teachers’ Card. The digital solution should focus on 3 aspects:

 • Legitimization: Educational professionals can easily legitimize themselves towards partners, both online as offline, in order to receive benefits from them.
 • Communication: Klasse can (personally) inform educational professionals about the benefits offered by its educational, cultural, and commercial partners.
 • Data: Klasse and its partners gain data and insights about the use of the Teachers’ Card.

With this solution Klasse aims

 • To promote the use of the Teachers’ Card by educational professionals, and ensure that more educational professionals make use of it (e.g. by increased convenience), and that the intensity of use itself increases (e.g. by making the offer more relevant and faster accessible to individual users).
 • To reduce its carbon footprint by phasing out the production of the physical PVC cards.

Aim of the market consultation

During the market consultation we want to 'match' the needs from Klasse, its end users (educational professionals) and partners with (partial) solutions available on the market. The aim is to find out to what extent companies can provide concrete solutions for their wishes  and requirements, and how innovative, feasible (in terms of time, budget, development trajectory, etc.) and scalable these solutions are to be rolled out in the short term.

For a smooth discussion and a good result, it is advisable to have your company represented by an employee with technological expertise (rather than a sales or PR employee). They will usually be able to assess better and faster what the technological solutions can be for each need or desired functionality.

No preparation (in the form of presentations, pitches or the like) is expected from the participating companies and organizations. Addestino will moderate the discussion interactively.

The outcome of the market consultation should enable Klasse to have a suitable (innovative) solution developed, tested and procured through a public tender.

Where and when?

The market consultation will take place on Tuesday 28 September 2021, 1pm to 5pm (CEST). The market consultation will take place online. After subscription (in the form below) we will send you the link for participation (including the agenda) a few days in advance (no later than Monday 27 September).

In case of non-Dutch speaking participants, the market consultation will be held in English.

If you are unable to attend on 28 September, the results of the market consultation will be publicly shared on this website.

To stay informed, please subscribe to the PIP newsletter (Dutch only).

Interested? How to subscribe?

Participation is free, but interested parties should register before Friday 24 September 2021 via the form below.

Deel deze pagina

 • Vond u wat u zocht?

Contactgegevens

Christophe Veys

Senior beleidsadviseur